[javascript protected email address] +48 533 308 726

Zgodnie z wymaganiami dyrektyw Parlamentu Europejskiego oraz Rozporządzeniami Ministra Infrastruktury, Producenci wyrobów ceramicznyc (cegieł) zobligowani są do prowadzenia w Cegielni systemu nadzorowania produkcji, czyli Zakładowej Kontroli Produkcji z zachowaniem wymagań określonych w normach serii PN-EN 771-1. Jednocześnie Producenci wyrobów budowlanych (w tym wyrobów ceramicznych) zobligowani są do znakowania swoich wyrobów znakiem CE oraz przed wprowadzeniem wyrobu na rynek do wystawienia Deklaracji Właściwości Użytkowych dla wyrobu budowlanego zgodnie ze wzorem umieszczonym w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Za nadzór nad przestrzeganiem spełnienia powyższych wymagań przez Producentów wyrobów budowlanych odpowiada i prowadzi kontrolę Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, jak także Wojewódzkie i Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego.

Obecnie spełnienie wymaganych prawem przepisów warunkuje możliwości sprzedaży i wbudowania wyrobów budowlanych jakimi są wyroby ceramiczne (cegły).

P.P.H.U. FOREQ Gabriel Martysz jako doświadczony wykonawca usług w zakresie opracowania dokumentacji i wdrażania Zakładowej Kontroli Produkcji u Producentów MMA produkujących swoje wyroby z zachowaniem normy PN-EN 771-1 w systemie zgodności „2+” (certyfikowanym), pragnie zaproponować Państwu wykonanie usługi opracowania i wdrożenia systemu Zakładowej Kontroli Produkcji wraz z dostosowaniem dokumentacji do specyfiki Państwa Zakładu.

Jako jedyni na rynku oferujemy możliwość zakupienia samej dokumentacji ZKP, co pozwala Producentowi wyrobów budowlanych na zredukowanie kosztów samego proceesu wdrożenia.

Oferujemy Państwu także wykonywanie usługi w zakresie nadzorowania i doskonalenia systemu zarządzania ZKP na zasadzie outsourcingu funkcji nadzorczych nad systemem ZKP – pełnienie w ramach współpracy funkcji Pełnomocnika ds. ZKP. Usługa skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw / zakładów produkcyjnych, w których nie ma potrzeby zatrudniania pełnoetatowego pracownika do utrzymywania i doskonalenia systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. W ramach stałej niewielkiej miesięcznej opłata za usługę prowadzimy nadzór zdalnie (z użyciem internetu i rozwiązań komunikacji na odległość) oraz podczas 3-4 wizyt w ciągu roku w zakładzie produkcyjnym.

P.P.H.U. FOREQ Gabriel Martysz współpracuje z Jednostkami Certyfikującymi system ZKP w systemie oceny zgodności „2+”.

Copyright © 2024 FOREQ. Wszelkie prawa zastrzeżone | design by GreenMouse |