[javascript protected email address] +48 533 308 726

Obecnie wielu Wykonawców robót budowlanych, chcąc oszczędzić na wykonywanych robotach budowlanych i wbudowywanych materiałach, podejmuje próby stosowania podczas robót budowlanych materiałów niespełniających wymagań zarówno jakościowych, jak także wymagań norm PN-EN i przepisów prawa o wyrobach budowlanych. Stosując lub dostarczając "materiały niezgodne", nieuczciwi Wykonawcy liczą, że uda się zostawić wbudowanym ten materiał do czasu wygaśnięcia okresu gwarancji i rękojmi, a po tym okresie koszty remontów poniesie powtórnie Inwestor.

Jednocześnie Prawo Budowlane nie zwalnia Inwestora z odpowiedzialności za nadzór nad Wykonawcami i Podwykonawcami (Dostawcami) dla robót budowlanych.

Nadzór nad Podwykonawcą (Dostawcą) jest szczególnie wskazany, jeżeli Dostawca nie posiada certyfikowanego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji i nie podlega ciągłej kontroli niezależnej jednostki certyfikującej dany system ZKP.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Inwestorów, firma P.P.H.U. FOREQ Gabriel Martysz, posiadająca wieloletnie doświadczenie w audytowaniu wyrobów budowlanych w charakterze Inspektora, proponuje wykonanie w imieniu i na rzecz Inwestora, audytów Dostawców materiałów budowlanych dostarczanych na plac budowy, czyli przeprowadzenie audytów drugiej strony dopuszczonych w normach serii PN-EN i w krajowym prawodawstwie.

Audyt drugiej strony ma miejsce wówczas, gdy Inwestor występując w roli Zamawiającego, przeprowadza audyt jakości i zgodności u aktualnych lub potencjalnych Podwykonawców - Dostawców materiałów budowlanych, co umożliwia także kontrolę materiałów kupowanych przez Wykonawcę robót budowlanych. Audyt drugiej strony, nazywany „audytem Dostawcy”, wykonywany jest przez Inwestora lub osobę występującą w jego imieniu u Dostawcy. Celem takiego audytu jest najczęściej sprawdzenie, czy audytowany Dostawca jest w stanie spełnić wymagania stawiane przez Inwestora. Audyt Dostawcy ma również zastosowanie w momencie, gdy po stronie audytowanego Dostawcy występują jakieś niezgodności. Jego celem jest wtedy identyfikacja przyczyn i w konsekwencji ich likwidację.

Doskonałym oraz niezależnym narzędziem kontroli jest zlecenie przeprowadzenia audytów wyspecjalizowanej firmie. Poznanie Systemu Zarządzania Jakością Dostawcy, jego procesu produkcyjnego pozwala Inwestorowi na zapewnienie i potwierdzenie zgodności dostarczanych na plac budowy materiałów budowlanych z Jego oczekiwaniami oraz pozwala ewentualnie wyeliminować Dostawców materiałów budowlanych niespełniających wymagań określonych w SIWZ lub PFU kontraktu. Inwestor uzyskując wiedzę o słabych stronach przedsiębiorstwa (Dostawcy) może zwrócić na nie uwagę przy konstruowaniu umowy z Wykonawcą oraz zaproponować mechanizmy nadzoru nad Dostawcami. Ten rodzaj audytu rozwija lepszą współpracę między Inwestorem, Wykonawcą i Dostawcą, zwiększa zaufanie oraz skuteczność podejmowanych wspólnie przedsięwzięć (robót budowlanych).

Firma P.P.H.U. FOREQ Gabriel Martysz oferuje przeprowadzanie audytów drugiej strony dopuszczających lub nadzorujących wyrób budowlany lub usługę.

Nasza usługa audytu podzielona jest na kilka etapów:

  1. Określenie wszystkich wymagań z Inwestorem
  2. Weryfikacja wszystkich wymagań prawnych i wymagań kontraktu
  3. Przeprowadzanie audytu u konkretnego Podwykonawcy - Dostawcy
  4. Opracowanie raportu z audytu wraz z określeniem wszystkich wniosków z audytu, wskazanych podczas audytu niezgodności i spostrzeżeń

Cena usługi uzależniona jest od wielkości zakładu podwykonawcy (dostawcy) i złożoności procesu produkcyjnego.

Czas realizacji w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia zlecenia lub podpisania umowy.

Copyright © 2024 FOREQ. Wszelkie prawa zastrzeżone | design by GreenMouse |